با فراشناخت مساله های روانی مان را کاهش دهیم

با فراشناخت مساله های روانی مان را کاهش دهیم
گاهی به چشم و گوش و حتی مغزمان نباید اعتماد کنیم و این راهی است که میت...