یه مشاور حقوقی با تخصص قرادادهای تجاری بین المللی، ساکن ایالت حاصلخیز لمباردیا، اهل داستان نویسی و ترجمه.