یک فرصت‌آفرین و متخصص مدل‌های کسب‌وکار / عضو هیئت مدیره‌ی چند شرکت نوآورانه