آواز دهل از دور خوش است . . . (کانال تلگرام من: https://t.me/junglelover)