چون من خطر زدم به فراق از پی وحید جان ازپی وحید برآمد بدان خطر