برای خودم مینویسم، شما هم دوست داشتین میتونید بخونید.