سوالات شاید فلسفی ذهنم...

سوالات شاید فلسفی ذهنم...
شاید خیلی فلسفی نباشه ... ولی به هر حال ازتون میخوام به سوالام جواب بد...