هنرمند دیجیتال و نویسنده | همراه من بشید، میخوایم در دنیای هنر ماجراجویی کنیم.