سیاه فریاد می‌کشد

سیاه فریاد می‌کشد
بررسی ارجاعات آثار صفیر به ادبیات نمایشی و دیگر آثار هنری