بادام زمینی من چیست؟

بادام زمینی من چیست؟
وقتی موش به خانه می آید و تو را به سوالات فلسفی می کشاند. ما از چه بی...