چگونه یک سال زندگی در فضا بر سلامتی "اسکات کلی" تأثیر گذاشت؟

چگونه یک سال زندگی در فضا بر سلامتی "اسکات کلی" تأثیر گذاشت؟
مقایسه‌ای با برادر دوقلوی خودش برای نشان دادن اینکه پرواز طولانی در فض...