یک سمیرا هستم. مدیرمون انقد بیومو جاج کرد که پاکش کردم :|