بازاریابِ محتوا، مامانِ گربه‌ای به نام حبّه و همسر یک برنامه‌نویس :)