من یک توسعه دهنده کسب و کارم، در مورد بازاریابی، استراتژی و مدل های کسب و کار مطالعه می کنم.