روباه چیزهای زیادی میداند، جوجه تیغی اما یک چیز خیلی مهم را میداند! (آرکیلوکوس)