{روی میز کوچکم با یک لیوان چای، کتاب می خوانم و با دست راست می نویسم.}