از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود // زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت