یا دستِ رفاقت نده و دست نگه دار / یا تا ته خط، حرمت این دست نگه دار....