چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من / هنر، ادبیات، فلسفه، نقد