نوشتن، بهترین مرهم جهان برای تنهایی‌های پرسروصدای من است