نوشتن برای من همانند داد زدن یک انسان خسته از زندگی بر قله یک کوه است