موقع نوشتن به چیزی فک نمی کنم، اون لحظه فقط می نویسم...