«من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر ، من عاجز ز گفتن و خلق از شنیدنش»