جایی برای چیزهایی که دوست دارم به دوستانم بگویم.من تنها در کره زمین، هفت میلیارد دوست دارم!