کتاب چقدر گرونه؟

کتاب چقدر گرونه؟
قیمت کتاب ۲۸۷۰ برابر شده، اما داستان ادامه داره...