واگویه های ذهن یک دانشجوی غیر معمولی! علاقه مند به ادبیات و آموختن، مبتلا به سیاست