یک داشنجوی مکانیکِ علاقه‌مند به خوندن و نوشتن - مدیر مارکتینگ مرحوم بقچه