اینجا کسی است پنهان همچون خیال در دل اما فروغ رویش ارکان من گرفته