تلاشی عموما بیهوده برای یادداشت نویسی این نگارنده مبتدی القلم