با اشتراک مفاهیم و دانسته هایمان به خودمان و دیگران کمک و موجب تقویت زبانمان می شویم. در دنیا امروز قدرت هر زبان با محتوی تولید شده آن زبان تعیین می شود.