مردمان خوب پیوسته درخال افزودن بر توانشان هستند. دهه هشتادی وبلاگ نویس من یک دخترم :]