مردمان خوب پیوسته درحال افزودن بر توانشان هستند. دهه هشتادی وبلاگ نویس و درحال یادگرفتن و یاد دادن