یک مهندس شیمی-نویسنده بودن از آرزوهام هست برای همین اینجام. عاشق طبیعتم و ازش انرژی میگیرم و شعارم اینه: کاج باش.. بیخیال فصل ها!