کمک به خودم و دیگران تا قهرمان زندگی خود باشیم. افتخار همراهی در Eventcenter.ir m و isfahanplus.ir و برگزار کننده تدکس اصفهان