دیروز زنده ماندم، امروز هم زندگی میکنم، امیدوارم فردا هم زنده باشم. @atena_mhrn