قانون شماره‌ی سی و چهار: برخی کارآفرینان نوپا اغلب از اهمیت مسئله‌ی جذب مشتری غافل می‌شوند و متاسفانه داستان‌های ساختگی درباره‌ی بازاریابی را باور می‌کنند!

قانون شماره‌ی سی و چهار: برخی کارآفرینان نوپا اغلب از اهمیت مسئله‌ی جذب مشتری غافل می‌شوند و متاسفانه داستان‌های ساختگی درباره‌ی بازاریابی را باور می‌کنند!
مثلا این داستان که تنها کافیست وب‌سایت آنها در سایت دیوار نمایش داده ش...