همه چیز از توجه به جزئیات شروع شد!

بچه تر که بودم فکر میکردم نوع انسان ساده است و به دور از پیچیدگی! فرقی...