پدرخوانده 4، سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها

پدرخوانده 4، سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها
سال 96 برای استارتاپ ها، سالی پر از اتفاقات عجیب بود. اتفاقات خوب و ات...