ما فقیر شده ایم.ما از میراث انسانی یکی پس از دیگری دست برداشته ایم. (والتر بنیامین)