دانش‌جوی مدیریت اما دوست‌دار فلسفه، ادبیات و جامعه‌شناسی عشق نیز هستم و گاه‌گاهی ممکن است که در ویرگول نیز ایده‌نوشت‌هایی داشته‌باشم.