گیک ICT | شیفته‌ی مربی‌گری و رهبری تیم‌های چابک | مربی فردی تجربی | عاشق تعلیم و تعلم | دنبال کنید: https://t.me/geekmard