اپلیکیشن فیت تاپ، اولین دایرة المعارف صوتی و تصویری تناسب و پرورش اندام