برنامه نویس تا کمی مهندس نرم افزار، اهل مطالعه، اهل سیاست