من یک دهه شصتی هستم که عطای مهندسی را به لقایش بخشیده و به دنبال علاقه هایش هست .خلق و بازاراریابی یک محتوا به من میگوید که هنوز زنده هستم . چه در قالب نوشتن چه در قالب عکس و چه در قالب ویدئو .