قبلنا کشتی میگرفتم، الان مربی هستم.... نویسندگی و قهوه رو دوست دارم