سخنی ندارم و گویا در مماتم / راز دلم پنهان شده در کلماتم