سخنی ندارم و گویا در مماتم راز دلم پنهان شده در کلماتم