لحظه‌نگاری یک ذهن زیبا: رفتن یا رسیدن؟

لحظه‌نگاری یک ذهن زیبا: رفتن یا رسیدن؟
۱- وقتی که از عرض خیابان رد می‌شدم، یک لحظه، یک فکر خیلی سریع از ذهنم...