[پاییز فصل آخر سال است]

[پاییز فصل آخر سال است]
مدام میخواهم این عکس را با یک نوشته پست کنم که این طور شروع میشود: داس...