زمستونم بهار نیست ...

زمستونم بهار نیست ...
همین دیروز بود، صبح، وقتی رسیدم سرکار، در ذهنم با خود زمزمه می‌کردم که...