مکانیک خوانده ی علاقه مند به ادبیات ، فلسفه و هر دانستنی زیبایی ! اما ، دوست دارم به جای هر چیز قرآن بخوانم . :)