دانش آموخته دکترای مدیریت از دانشگاه صنعتی شریف؛ هم‌موسس کارآفرینی نارون، کاوان، ادتریس، دیباچه، و مدیااد