با من حرف بزن از یاد گرفتن زبان، از دردها، از زندگی، رنج‌ها و عشق!