مطالب دسته‌‌بندی

هوا فضا

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۳۴

چقدر راجب سیاهچاله ها میدونید؟ در این ناحیه، فضا و زمان شدیدا فشرده شده اند. براساس نظریه نسبیت اینشتین، اجسام می توانند به قدری فشرده شوند که خمیدگی فضا-زمان ایجاد کنند.

چقدر راجب سیاهچاله ها میدونید؟ در این ناحیه، فضا و زمان شدیدا فشرده شده اند. براساس نظریه نسبیت اینشتین، اجسام می توانند به قدری فشرده شوند که خمیدگی فضا-زمان ایجاد کنند.
خب باید بگم که سیاهچاله ها در واقع چاله هایی هستند بین فضا و زمان که د...