پژوهشگر و فعال تئاتر، مربی، تئاتر کاربردی، نمایش خلاق