به طبیعت و آدم ها و تغییر علاقه دارم و دوست دارم مینیمالیست بشم